Lid worden? Inloggen!

Kabinet kiest voor aanpak jeugdcriminaliteit

RobzQ - woensdag 7 november 2007 - 13:50


0

Het kabinet kiest bij het voorkomen van criminaliteit voor een persoonsgerichte aanpak waarbij de nadruk ligt op preventie. Voorkomen moet worden dat jongeren zich (opnieuw) schuldig maken aan crimineel gedrag. Het kabinet wil dat bereiken door intensieve samenwerking tussen het lokaal bestuur, de politie, het openbaar ministerie en maatschappelijke organisaties op het gebied van jeugd, zorg en onderwijs. Dat blijkt uit de brief aan de Tweede Kamer over het project “Veiligheid  begint bij voorkomen” van minister Hirsch Ballin van Justitie als projectminister samen met de ministers van BZK, J&G en WWI en de staatssecretarissen van Justitie en OC&W.

Binnen het project Veiligheid begint bij Voorkomen vallen de thema’s: agressie en geweld, diefstal, criminaliteit tegen ondernemingen, overlast en verloedering, een persoonsgerichte aanpak jongeren en ernstige vormen van criminaliteit. Aan de hand van deze thema’s zijn tal van maatregelen in gang gezet of in ontwikkeling.

Zo zijn er maatregelen genomen om eerwraak en huiselijk geweld tegen te gaan en worden knelpunten in de uitwisseling van persoonsgegevens aangepakt. Verder wordt fietsendiefstal tegen gegaan door middels van een landelijk register en het aanbrengen van ‘tags’ en komt er meer aandacht voor het oplossen van woninginbraken door het uitbreiden van forensisch specialisten. Met het bedrijfsleven zijn er inmiddels afspraken om de criminaliteit te verminderen.

Jeugd en recidive

Bijzondere aandacht komt er voor de jeugdcriminaliteit. Door vroegtijdig in te grijpen kan (herhaling van) crimineel gedrag worden voorkomen. Daarvoor is het wenselijk dat alle betrokken instanties nauw samenwerken en elkaar tijdig informeren. In het veiligheidshuis bestaat die situatie. Daar zijn zowel de justitiële instanties als jeugd- en welzijnorganisaties bij elkaar. Om die reden wil het kabinet een landelijke dekking van veiligheidshuizen. Verder biedt het wetsvoorstel gedragsbeïnvloeding jeugdigen de mogelijkheid op de persoon gerichte maatregelen te nemen. Deze wet gaat naar verwachting 1 januari 2008 in.

Verder voorziet het plan in een verbetering van de justitiële interventies en het op de persoon afstemmen van bijzondere voorwaarden als deze in vrijheid wordt gesteld. Ook de nazorg wordt verbeterd. Deze maatregelen moeten leiden tot een substantiële vermindering van de recidive.

Ernstige criminaliteit

Het kabinet zet tevens in op het aanpakken van de georganiseerde misdaad, financieel economische criminaliteit en cybercrime. Het gaat daarbij om de intensivering van het ontnemen van criminele winsten, het aanpakken van witwassen en het versterken van de  expertise en menskracht bij de opsporingsdiensten. 

Delen op facebook Delen op twitter Delen via NUjij